Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement

PicaPica hand&voet  zal naar beste eer en geweten de behandeling uitvoeren en de cliënt bijtijds informeren over een eventuele wijziging van de behandeling en de daarmee gepaard gaande kosten.

De cliënt zal bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 12 uur van tevoren aan PicaPica melden dat de afspraak geen doorgang kan vinden. Bij het niet nakomen hiervan kan PIcaPica besluiten om alsnog de behandelingskosten in rekening te brengen.

ProVoet Pedicure

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De aangesloten pedicures staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PicaPica hand&voet en een cliënt waarop deze voor PicaPica hand&voet waarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Inspanningen PicaPica hand&voet

  PicaPica hand&voet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  PicaPica hand&voet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 3. Afspraken

  De cliënt moet voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan me PicaPica hand&voet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  PicaPica hand&voet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PicaPica hand&voet de veloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesprokene behandelingsbedrag berekenen.

  PicaPica hand&voet moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Zoals bij ziekte, overlijden of een ongeval.

 4. Betaling

  PicaPica hand&voet vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. PicaPica hand&voet  vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

 5. Privacy Police

  PicaPica hand&voet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegeven. In deze Privacy policy willen we helder en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PicaPica hand&voet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  PicaPica hand&voet verstrekt geen persoonsgegevens.

 6. Geheimhouding

  Swiss Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Swiss Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 7. Aansprakelijkheid

  PicaPica hand&voet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PicaPica hand&voet  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

  Swiss Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 8. Garantie

  PicaPica hand&voet geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  – De klant door onzorgvuldig gebruik de acryl/gel nagel heeft beschadigd.
  – De cliënt de gel-reparatienagels en/of nagelbeugels of orthese heeft laten onderhouden door een andere pedicure zonder overleg.
  – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet opvolgt
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 9. Beschadiging & diefstal

  PicaPica hand&voet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PicaPica hand&voet meldt diefstal altijd bij de politie.

 10. Klachten

  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal PicaPica hand&voet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Indien PicaPica hand&voet en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 11. Behoorlijk gedrag

  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  PicaPica hand&voet het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

 12. Recht

  Op elke overeenkomst tussen PicaPica hand&voet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.